Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć na stronie Wszystko o ciasteczkach.

nowy
Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
Jesteś w: bip / bip wzsoz / BIP WZSOZ
 rejestracja
Rejestracja do
poradni specjalistycznych
od pon. do piątku
od 7.00 - 19.00

71/77 47 704 do 705

BIP WZSOZ

bip wzsoz

 

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


1. INFORMACJE OGÓLNE

 

Nazwa:                                                               Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej

Nazwa skrócona:                                                  Centrum Medyczne „Dobrzyńska”

Województwo:                                                      Dolnośląskie

Miasto:                                                                Wrocław

Kod pocztowy:                                                       50-403

Ulica, nr:                                                              Dobrzyńska 21/23

e-mail:                                                                 sekretariat@wzsoz.wroc.pl

identyfikator ePuap:                                              WZSOZ

ePuap:                                                                /WZSOZ/SkrytkaESP

Tel centrala:                                                          71-77-47-700

Tel. rejestracja:                                                      71/77-47-703

Tel. sekretariat:                                                      71/77-47-770

Tel. fax                                                                  71/77-47-771

Nr statystyczny GUS (REGON):                                   930266152

Nr identyfikacji podatkowej (NIP):                              899-22-28-643

Nr księgi rejestrowej podmiotu leczniczego:                000000001129

Nr Krajowego Rejestru Sadowego (KRS):                     0000027005

Forma prawna:                                                        Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej


2. DYREKCJA


dr n. ekon.  Grzegorz Kulczycki - Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej

mgr Alina Urniaż – Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i Administracyjnych

lek. med. Maciej Kamiński – P.O. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych


3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

Zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

 

 

 

Dane kontaktowe:

 

Inspektor Ochrony Danych

 

Anna Duda

 

tel.: 71 77 47 792

 

adres e-mail:  iod@wzsoz.wroc.pl

 

adres e-mail: a.duda @wzsoz.wroc.pl


4. RADA SPOŁECZNA


Skład Rady Społecznej:

a)  Michał Rado - Przewodniczący              

b)  Łukasz Olbert - Zastępca Przewodniczącego           

c)   Amelia Dymarek               

d)  Dominik Krzyżanowski              

e)  Rafał Cetnarowski             

 

 5. STATUT


 • Statut Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej - załącznik

 

6. KRS


 

7. CERTYFIKATY


 

 8. REGULAMIN ORGANIZACYJNY


 

 9. USŁUGI


 

10. PRZETARGI


 

 11. MAJĄTEK


Na podstawie Uchwały nr 2278/2002 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26.03.2002 roku, Zespół posiada w bezpłatnym użytkowaniu nieruchomość przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu w skład której wchodzą: pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, windy, WC, korytarze, pomieszczenia gospodarcze, magazyny, archiwa, strych, kotłownia, warsztat i pomieszczenia piwniczne zlokalizowane na piętrach – I, II, III, IV, VI.

 

 

Rzeczowe aktywa trwałe stan na dzień: 31-12-2018  8 250 040,05
  1 Środki trwałe  6 329 674,38
 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)    305 715,90
 b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  4 029 176,53
 c) urządzenia techniczne i maszyny  1 119 745,29
 d) środki transportu  0,00
 e) inne środki trwałe    875 036,66
 2 Środki trwałe w budowie  1 920 365,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. EWIDENCJE I REJESTRY


Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki prowadzi księgi ewidencyjne, rejestry spraw
i dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami, regulaminami oraz  Instrukcjami wewnętrznymi.

Rodzaje rejestrów i ksiąg ewidencyjnych określają przepisy właściwe przedmiotom spraw
i jednostkom oraz komórkom organizacyjnym.

W szczególności prowadzone są następujące rejestry:

-  dziennik korespondencji przychodzącej,

-  dzienniki korespondencji wychodzącej,

-  dziennik zarządzeń wewnętrznych,

-  rejestr skarg i wniosków,

-  rejestr kontroli przeprowadzonych w Zespole - Książka Kontroli,

-  rejestry kadrowe i płacowe pracowników aktualnie zatrudnionych i zwolnionych,

-  rejestry finansowo-księgowe

- rejestry zbiorów danych osobowych.

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2015 poz. 2058, z 2016 r. poz. 34, 352) 

 

13. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.


Udostępnianie dokumentacji medycznej odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Zasady udostępnienie dokumentacji medycznej.

a)      Pacjent ma prawo zwrócić się do Centrum Medycznego „Dobrzyńska” z prośbą
o udostepnienie dokumentacji medycznej z podanej poradni/ośrodka.

b)      Złożenie wniosku, wnoszenie opłaty za udostepnienie dokumentacji odbywa się w Rejestracji Centralnej (parter).

Obowiązujący wzór wniosku dostępny poniżej.

c)       Elementem wniosku jest oświadczenie o celu przeznaczenia dokumentacji, jest to konieczne z uwagi na obowiązujące ustalenia stawki podatku VAT.

d)      Osoba składająca wniosek musi wylegitymować się w celu potwierdzenia tożsamości i ustalenia prawa do uzyskania dokumentacji.

e)      Wniosek po złożeniu musi być zaakceptowany przez osoby upoważnione.

f)       Na podstawie zatwierdzonego wniosku następuje odszukanie i skopiowanie dokumentacji medycznej .

g)      Dokumentacja medyczna zostanie przekazana bez zbędnej zwłoki.

h)      Odbiór dokumentacji następuje po okazaniu dokumentu tożsamości oraz po uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

i)        Pacjent potwierdza odbiór dokumentacji na wniosku.


Wniosek o udostępnienie do wglądu dokumentacji medycznej - załącznik.

Wniosek u udostępnienie wyciągu odpisu, kopii, wydruku, dokumentacji medycznej - załącznik.

Dane do przelewu za udostępnianie dokumentacji medycznej - załącznik.

 

Składnica akt.

Składnica akt działa zgodnie z instrukcją: PZ1-PS1-I3 – Organizacja i zakres działania składnicy akt.Dokumenty pozostające w składnicy akt udostępniane są osobom trzecim na pisemny wniosek strony zainteresowanej, wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Centrum Medycznego „Dobrzyńska” z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych i innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.

 

14. KONTROLE/AUDYTY

 

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI w WZSOZ w 2019 roku

L.P.

NAZWA JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

DATA KONTROLI

ZAKRES

1.

Izba Administracji Skarbowej

01.04.2019 r. -26.04.2019 r.

Kontrola realizacji projektu – „Wdrożenie elektronicznych usług w obszarze e-Zdrowie oraz rozwój systemów informacji medycznej
w podmiotach leczniczych o zasięgu wojewódzkim”. Nr projektu: RPDS.02.01.01-02-0079/16.

2.

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

24.04.2019 r.-29.04.2019 r.

Kontrola działalności profilaktycznej  poradni medycyny pracy.

3.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

20.05.2019 r.-21.05.2019 r.

Kontrola rzeczowo-finansowa realizacji projektu – „Prosta droga do zdrowia- wdrożenie nowoczesnych standardów opieki koordynowanej dla mieszkańców Dolnego Śląska przez Centrum Medyczne „Dobrzyńska” oraz Wojewódzki Szpital specjalistyczny im. J. Gromkowskiego”. Nr projektu: RPDS.06.02.00-02-0069/16”

4.

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu


Ocena jednostki organizacyjnej celem wydania zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatury RTG do celów medycznych.

5.

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  23.05.2019 r. -26.06.2019 r.  Ocena, realizacja i rozliczanie świadczeń zabiegowych realizowanych w ramach umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 02.1030.001.02 świadczenia w zakresie endokrynologii w obrębie grupy zabiegowej Z88 świadczenia zabiegowe –grupa 88 miejsce wykonywania świadczeń: Wojewódzkie Centrum Medyczne „Dobrzyńska” ul. Dobrzyńska 24/23, 50-403 Wrocław”.

6.

 Ministerstwo Zdrowia

 06.11.2019 r.  Kontrola jakości badań cytologicznych „Program profilaktyki raka szyjki macicy- etap podstawowy".

7.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Prewencji i Rehabilitacji  21.11.2019r.  -22.11.2019 r.  

Kontrola realizacji umowy:

0231-NR.A.2017-2018

0288-NR.A-2018-2020.

8.

Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu 09.12.2019 r. -11.12.2019 r.  Kontrola sanitarna planowana i rekontrola wykonań obowiązków Decyzji Nr 3733/17.

 

15. INFORMACJA DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ.


Na postawie art. 6 pkt. 3 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U 2011, nr  209, poz. 1243z późniejszymi zmianami) informujemy, że osoby posiadające trudności w komunikowaniu powinny zgłosić się osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej do Rejestracji Centralnej (na parterze) w celu uzyskania wsparcia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. W trakcie wizyty należy przekazać w szczególności następujące informacje:

 • imię i nazwisko pacjenta
 • PESEL,
 • adres,
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania pacjenta (jeśli jest to konieczne),
 • datę i godzinę, w której będzie potrzebowała skorzystać ze świadczenia,
 • metodę komunikowania się,
 • określenie w jaki sposób i w jakim zakresie WZSOZ ma udzielić pomocy,
 • dane kontaktowe: numer telefonu, e- mail w razie potrzeby szybkiego skontaktowania się ze zgłaszającym.

Osoby posiadające trudności w komunikowaniu mogą zgłaszać chęć skorzystania z usług WZSOZ również telefonicznie lub pisemnie.

Zgłoszenie złożone w formie pisemnej winno zawierać wszystkie wyżej wymienione informacje. Zgłoszenie pisemne można dostarczyć:

 • osobiście do Sekretariatu WZSOZ p.420-IV piętro od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 8.00- 15.00 lub do  rejestracji centralnej (parter),
 • korespondencyjnie na adres: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej,
  ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław,
 • za pomocą faksu pod numerem telefonu: 71/77-47-771,
 • za pomocą  poczty elektronicznej: sekretariat@wzsoz.wroc.pl.

 

Pomoc, o której mowa, będzie zrealizowana bez zbędnej zwłoki w możliwe najszybszym terminie,
o czym Pacjent lub jego reprezentant zostanie poinformowany przez pracowników Rejestracji. Przepisy dotyczące realizacji świadczeń zdrowotnych, terminów wizyt i kolejek oczekujących stosuje się odpowiednio do indywidualnych uprawnień Pacjenta.


PROSIMY O ZGŁASZANIE POTRZEB W ZAKRESIE KOMUNIKACJI CO NAJMNIEJ NA 3 DNI ROBOCZE PRZED TERMINEM WIZYTY, Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI NAGŁYCH.


16. SKARGI/WNIOSKI

Wszystkie skargi i wnioski w Centrum Medycznym „Dobrzyńska” przyjmowane są zgodnie
z instrukcją PZ1-PS2-I1Przyjęcia rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku”.

W Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej skargi  i wnioski przyjmowane są przez: Dyrektora, Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych i Administracyjnych, Zastępcę  Dyrektora ds. Medycznych lub  kierownika działu, którego skarga/wniosek dotyczy.

a)        Dyrektor WZSOZ przyjmuje skargi/wnioski w Sekretariacie (p.420) w każdy wtorek
w godzinach od 13.00 do 15.00.

Wizyta możliwa tylko i wyłącznie po uprzednim umówieniu się na spotkanie za pośrednictwem sekretariatu osobiście w pokoju 420  lub telefonicznie pod numerem: 71/77-47-770.

b)        W sprawach dotyczących usług medycznych skargi/wnioski przyjmuje Zastępca Dyrektora ds. Medycznych (p.440) osobiście w każdy czwartek od 10.00 do 13.00 lub telefonicznie 71/77-47-741.

c)         W sprawach dotyczących pracy kierowników działów WZSOZ skargi/wnioski przyjmuje Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Administracyjnych (p.423) codziennie w godz. 8.30-14.30 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (tel. 71 77 47 762)

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie:

 • osobiście w Sekretariacie WZSOZ p.420-IV piętro od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 8.00- 15.00,
 • korespondencyjnie na adres: Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej,
  ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław,
 • za pomocą faksu pod numerem telefonu: 71/77-47-771,
 • za pomocą  poczty elektronicznej: sekretariat@wzsoz.wroc.pl.

Skargi i wnioski przyjmowane są także ustnie. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę/wniosek
i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi/wniosku, imię  i nazwisko
 i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis przedmiotu sprawy. Skargi/wnioski oraz protokoły z ustnie złożonej skargi/wniosku składa się w Sekretariacie (p.420).

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Skargi lub wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki w terminie do 14 dni od daty otrzymania. W uzasadnionych przypadkach rozpatrzenie skargi następuje w terminie:

 1. do 30 dni –gdy należy wszcząć postępowanie wyjaśniające,
 2. do 60 dni –w szczególnie skomplikowanych sprawach.

 

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 - 190 - 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30
kancelaria@rpp.gov.pl

 

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Joannitów 6

50-525 Wrocław

Dział Skarg i Wniosków

tel.: (71) 79-79-134

fax.: (71)79-79- 112

skargi@nfz-wroclaw.pl                      

 

Przygotowała:

Anna Cygan - Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarzadzania - 1.12.2016 r.

 

Aktualizacja 20.05.2020 r.

 

Drukuj
stronę
Nasz adres
Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
ul. Dobrzyńska 21/23
50-403 Wrocław
Telefony
Centrala 71/77 47 700,
Rejestracja 71/77 47 704 do 705,
Sekretariat tel/fax 71/77 47 770/771
Dobrzyńska 2019
BIP